Neurostacja

Dla dzieci

WARSZTATY

Trening  panowania nad emocjami (stres szkolny, wypalenie zawodowe)

Stres szkolny

W naurostacjach uczymy dzieci radzenia sobie ze stresem oraz niepowodzeniami, wzbudzamy zainteresowanie nauką. Istotne jest dla nas, aby wspierać oraz zwracać uwagę na mocne strony dziecka. Pokazujemy jak reagować zarówno na krytykę jak i na pochwałę. Treningi biofeedback uświadamiają dzieciom w jaki sposób kontrolować i zarządzać stresem przy jednoczesnej wydajnej pracy mózgu.

 MAPY MYŚLI 

Trening efektywnego przygotowania do egzaminu

Różnego rodzaj egzaminy są dla nas czasem wzmożonego stresu oraz pracy, potrzebujemy w jak najlepszy oraz najszybszy sposób opanować nowe umiejętności, bądź zakres wiedzy.

Neurostacje proponują WARSZTAT MAPY MYŚLI oraz treningi EEG –Biofeedback zwiększający efektywność pracy mózgu, uczymy się w prosty i szybki sposób przyswajać nową wiedzę. Dodatkowo pobudzamy motywację wewnętrzną oraz uczymy się zarządzać stresem.

 POSTAWA ASERTYWNA W DOMU W PRACY 

Trening podnoszenie pewności siebie 

Postawa asertywna często związana jest z umiejętnością komunikowania osobistych potrzeb ale również oceny osobistej wartości. Propozycją neurostacji jest warsztat dotyczący asertywnej postawy oraz trening EEG-Biofeedback prowadzący do większej otwartości na wiedzę oraz zwiększenie zdolności intelektualnych co prowadzi do lepszej samooceny oraz pewności siebie. Uczymy jak świadomie i efektywnie zarządzać własnym czasem.

SZKOLENIA

 

ŚWIADOMY RODZIĆ, ŚWIADOMY NAUCZYCIEL  

ADHD, ADD

    Zaburzenia hiperkinetyczne jest to deficyt uwagi oraz nadpobudliwości psychoruchowej, występuje u 5.2% dzieci i około 6 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek. Zaburzenie charakteryzuje się przede wszystkim niemożnością skupienia uwagi i pewnym stopniem nadaktywności, w porównaniu z innymi ludźmi w tym samym wieku rozwojowym. Jedną z przyczyn jest wzrost aktywność fal wolnych theta. Prowadzi to do mniejszej aktywności mózgu poprzez zmniejszone zużywania glukozy i tlenu. Wszystko to prowadzi do wyżej opisanych objawów. Wyniki badań pokazują, iż terapia neurofeedback jest jedną z lepszych metod, która pomaga znacząco poprawić funkcjonowanie dziecka.

 

 MÓJ WKŁAD W PRACĘ NAD PROBLEMAMI SZKOLNYMI 

Zaburzenia zachowania u dzieci

Najczęściej do tej grupy zaliczamy zachowania opozycyjno-buntownicze, które charakteryzują się negatywistycznym, wrogim i przeciwstawiającym się zachowaniem. Dziecko łatwo traci cierpliwość, często sprzeciwia się lub odmawia wykonania poleceń dorosłych, odmawia podporządkowania się obowiązującym regułom. Szybko reaguje złością, ma słabą tolerancję na frustrację i łatwo obwinia innych za własne błędy. Zajęcia Neurofeedback uczą kontrolowania napięcia oraz wybuchów agresji. Dodatkowo wprowadzamy ćwiczenia relaksacyjne, które pozwalają na wyciszenie całego organizmu, prowadzimy zajęcia pobudzające pozytywną motywację oraz odkrywanie nowych zaintersowań.

Zaburzenia procesów uczenia się

Dziecko przychodzi do szkoły i z jakiegoś powodu nie daje sobie rady. Cokolwiek jest przyczyną, dziecko spotykają same porażki. Problemy nawarstwiają się, a dziecko zaczyna unikać wysiłku, bo po co się starać, jeśli to i tak nie przynosi efektów? Dziecko jest coraz bardziej przeciążone, a koło się toczy. Biofeedback powoduje przyspieszenie procesów zapamiętywania, co przekłada się na szybszą i efektywniejszą naukę. Usprawnia procesy myślowe oraz zwiększa szybkości przetwarzania danych

Poprzez zastosowanie elementów sensomotoryki dziecko stacje się pewniejsze siebie oraz poznaje swoje mocne strony, jest pełne optymizmu i z chęcią przyjmuje nowe wyzwania, które stawia mu szkoła.