Neurostacja

Metoda Warnkego

Dotyczy leczenia zaburzeń funkcji poznawczych objawiających się często problemem z czytaniem lub pisaniem.

DLA KOGO?

Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym jak i szkolnym mające problem z pisaniem, czytaniem, dysleksją. Do objawów zaburzeń funkcji podstawowych należą również:  słaba koordynacja i sprawność rąk, mały zasób słownictwa, opóźniona lateralizacja, zaburzony rozwój mowy, przekręcanie wyrazów, problemy z określaniem kształtów.

Rezultaty są trwałe ponieważ metoda koryguje rozwój procesów poznawczych, usuwając źródła trudności.

O METODZIE

Dysleksję diagnozuje się u uczniów, którzy przejawiają poważne trudności w nauce czytania i pisania, pomimo co najmniej przeciętnego poziomu inteligencji oraz prawidłowej edukacji w tym zakresie. Według koncepcji Freda Warnke, przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania i mówienia są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Te złożone czynności umysłowe mogą przebiegać prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane.  Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Takie działanie można porównać do obciążania ćwiczeniami kontuzjowanego atlety, zamiast pozwolić mu wyzdrowieć.  Znacznie skuteczniejsze jest jeśli przyspieszymy procesy przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki.  Trening opieramy na trzech założeniach: Automatyzacji przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych, Automatyzacji koordynacji półkul mózgowych, Rozwóju i automatyzacji „Wzrokowego języka”.

Metoda Warnkego, z której korzystamy zdobyła uznanie na świecie z uwagi na swoje mocne podstawy naukowe i przemyślane rozwiązania diagnostyczne i treningowe. Jest stosowana z dużym powodzeniem od końca lat 90. (tylko w Niemczech, Austrii i Szwajcarii używa jej ponad 1000 terapeutów). Podczas treningu na bieżąco otrzymujemy informacje zwrotne o wynikach, co umożliwia kontrolę postępów. Dane uzyskiwane podczas diagnostyki są znormalizowane i można je porównać z danymi dotyczącymi danej grupy wiekowej, co pozwala na odpowiednie dobranie treningu do potrzeb dziecka.

Założenia Metody Warnkego są wykorzystywane w programie diagnostyczno-terapeutycznym „DYSKLEKCJA-STOP”.

JAK WYGLĄDA TRENING?

Przy testowaniu centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych bardzo ważne jest  dla nas sprawdzenie tak wielu funkcji, jak to tylko możliwe. Ma to na celu kontrole zakresu, w jakim funkcje te są zautomatyzowane, rozpoznanie jak największej ilości deficytów percepcyjno-motorycznych, a także uniknięcie błędów spowodowanych przez niewłaściwe odpowiedzi zmęczonego dziecka. W tym celu bazując na 15-letnim doświadczeniu Fred Warnke opracował metodę diagnozowania i treningu funkcji podstawowych składającą się z 14 kroków.

Za pomocą specjalnie opracowanych urządzeń bada się:

-Próg kolejności wzrokowej

-Próg kolejności słuchowej

-Słyszenie kierunkowe

-Różnicowanie tonów

-Synchroniczne wystukiwanie rytmu

-Czas reakcji z wyborem

-Test wzorca częstotliwości

-Koordynacja oko-ręka

-Czytanie tekstów pozbawionych znaczenia

-Zdolność do zapamiętywania krótkotrwałego

-Selektywność percepcji

-Spostrzeganie dynamiczne

-Zez ukryty

-Literowanie wzrokowe

     Podczas treningu głównie wykorzystujemy małe elektroniczne narzędzie, jakim jest „Brain-Boy Universal”. Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, dzięki temu dziecko chętnie ćwiczy. Usprawnia siedem podstawowych funkcji przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych. Kolejne etapy ćwiczeń związane są z koordynacją, czytaniem tekstów pozbawionych znaczenia, pamięcią krótkotrwałą oraz literowaniem wzrokowym.